فرزندم در این دوره چه یادمیگیرد؟


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
هفته اول

دانلود مطالب هفته اول


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
هفته دوم

دانلود مطالب هفته اول


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
هفته سوم

دانلود مطالب هفته اول


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
هفته چهارم

دانلود مطالب هفته اول


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
هفته پنجم

دانلود مطالب هفته اول

بخش دانلود

خدمات باقرآن

سوالی دارید؟

نمی دانید فرزندتان باید در کدام دوره ثبت نام کند ؟…


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
دوره اول مکاتب چیست؟

بصورت کلی دوره اول مکاتب شامل کودکان 4 تا 9 سال می شود


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
فرزند من در کدام دوره جای می گیرد؟

دوره ها بر اساس سن طراحی شده اند.

اگر فرزندتان 3 تا 4 سال است دوره شکوفه ها؛ اگر 5 تا 6 سال است پیش یک و اگر 7 تا 10 سال است پیش دو مناسب او است.


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
چگونه می‌توان در دوره ها ثبت نام کنم؟

برای استفاده از مطالب وبسایت نیازی به ثبت نام نیست اما اگر میخواهید فرزندتان در کلاس های انلاین ثبت نام نماید و مربی برای تدریس و آموزش اختصاص یابد میتوانید در بخش کلاس های مجازی و دوره ای که مناسب فرزندتان است ثبت نام نمایید.


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
آیا این دوره ها رایگان است؟

استفاده و دانلود مطالب دوره ها رایگان است اما اگر میخواهید فرزندتان در کلاس های انلاین ثبت نام نماید و مربی برای تدریس و آموزش اختصاص یابد میتوانید در بخش کلاس های مجازی و دوره ای که مناسب فرزندتان است ثبت نام نمایید.


Warning: Undefined variable $title_classes_wrapper in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 222

Warning: Undefined variable $content_classes in /home/ieggqyrp/public_html/wp-content/plugins/studiare-core/inc/elementor/widgets/widget-accordion.php on line 223
آیا دانش‌آموزان خارج از ایران هم می‌توانند از باقرآن استفاده نمایند؟

بله! تمام افرادی که مشتاق به یادگیری قرآن و آموزه های اسلامی هستند میتوانند از هر جای دنیا از مطالب باقرآن بصورت رایگان استفاده نمایند.