مسابقه هفته5: آزمون آموزه های اسلامی جلد1 بخش پنچم(آداب اسلامی) تاریخ برگزاری: پنج شنبه 1399/05/23 ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر

مسابقه هفته5: آزمون آموزه های اسلامی جلد2 بخش پنجم(آداب اسلامی) تاریخ برگزاری: پنج شنبه 1399/05/23 ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر

مسابقه هفته5: آزمون آموزه های اسلامی جلد3 بخش پنجم(آداب اسلامی) تاریخ برگزاری: پنج شنبه 1399/05/23 ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر

مسابقه هفته5: آزمون اموزه های اسلامی جلد4 بخش پنجم(آداب اسلامی) تاریخ برگزاری: پنج شنبه 1399/05/23 ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر